Po niespełna dwóch latach Sąd ostatecznie unieważnił umowę kredytu hipotecznego zawartą w 2008 roku pomiędzy naszym klientem a Bankiem Millennium. Ustalenie nieważności umowy kredytowej oznacza, że klient nie jest już zobowiązany do spłaty kredytu, a Bank Millennium musi zwrócić wszystkie nadpłacone ponad kapitał raty kredytu. Wyrok jest prawomocny.

Zgodnie z wyrokiem Bank zobowiązany jest również zwrócić naszemu klientowi koszty procesu wraz z ustawowymi odsetkami. To już kolejne spektakularne zwycięstwo naszych prawników w walce z nieuczciwymi zapisami w umowach kredytowych.

Poniżej prezentujemy przykładowe klauzule abuzywne w umowach z Bankiem Millennium, które powodują nieważność całej umowy:

„Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłaconego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu, transzy, przy czym zmiany kursów
walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.”

„Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE